49 Maddede YKS Kimya – 1

0
22
views

Eski sistemde YGS kimya konularını kapsayan aşağıdaki notlar yeni sistemde YKS’nin ikinci oturumda gelecek kimya soruları için ilk kısımda gelecek konular için yararlı olacak notlardır. Yararlı olacaktır.

Bu tipte benzer yazılar okumak için Maddelerle Konu Anlatımı kategorisini ziyaret etmenizi öneririm. Türkçe, kimya, edebiyat, tarih, sosyal, fizik, biyoloji gibi hemen hemen her dersten konuları hızlı ve pratik şekilde tekrar edebilirsiniz.

 

1- Atomla ilgili ilk fikri yunan filozof Demokritos ortaya sürmüştür.

2- Dalton içi dolu berk küreyi, Thomson üzümlü kek modelini, Rutherford elektronların çekirdek etrafında rastgele dağıldığı modeli, Bohr ise elektronların çekirdek etrafında belirli yörüngelerde hareket ettiği modelini ortaya sürmüştür.

3- Chadwick 1932’de nötronların varlığını kanıtlayarak atom kütlesinin diğer yarısını oluşturan tanecikleri buldu. (Rutherford bu taneciklerin olduğunu öne sürdü fakat kanıtlayamadı.)

4- İzotop atom proton sayıları aynı nötron sayıları farklı, izoton atom proton sayıları farklı nötron sayıları aynı, izobar atom proton sayıları ve nötron sayıları farklı fakat kütle numaraları aynı olan atomlardır.

5- İzoelektronik atomlar proton sayıları farklı elektron sayıları ve elektron dizilimleri (orbitallere dağılımı) aynı olan atomlardır.

6- Allatrop aynı elementin atomlarının farklı bağ şemasıyla dizilmesi sonucu farklı özellikler kazanmasıdır. Allatrop atomlar aynı elementlerle girdikleri bileşiklerde aynı ürünü oluştururlar.

7- Periyodik sistemin gelişiminde ilk adımı Johann Döbereiner atmıştır. Döbereiner atom kütlelerini kullanarak atomları üçerli gruplandırmıştır. Bu gruplandırmaya triadlar (üçlüler) kuralı denmiştir. Her üçlünün sağındaki ve solundaki atomun kütlesi ortadaki atomun kütlesini verir.

8- İlk defa atom kütlesini kullanmak yerine atom numarasını kullanan kimyacı Henry Moseley’dir. Bugünkü periyodik tabloya en yakın tabloyu oluşturmuştur.

9- 1A Grubu elementleri bazik karakterlidir ve suyla şiddetli tepkime verip bazları oluştururlar.

10- Halojenler bileşiklerinde en düşük -1, en fazla +7 yükseltgenme basamağına sahip olabilirken Flor elementi bileşiklerinde sadece -1 yükseltgenme basamağına sahiptir.

11- Cıva, bakır, demir, kalay, kurşun vb. elementler bileşiklerinde birden fazla değerlik alan elementlerdir. Mutlaka bileşiklerinin yazılışında değerlik elektron sayısı belirtilmelidir.

12- Polar madde polar çözücüde, apolar madde apolar çözücüde iyi çözünür.

13- İyonik bileşikler ağ yapılı iken kovalent bileşikler moleküler yapılıdır.

14- Polarlık ve apolarlıktan sadece kovalent bağlı bileşiklerde söz edilir. Molekül içi polarlık apolarlığa bakarken iki elementin aynı olup olmamasına bakılır. İki element aynı ise kutuplaşma görülmez ve apolardır. Molekülün tamamında polarlık ve apolarlığa bakılırken yükler simetrik dağılmışsa molekül apolardır dağılmamışsa polardır.

15- Hidrokarbonlar yapısında sadece hidrojen ve karbon atomu bulundurur. (Başka atom bulundurursa ona hidrokarbon diyemeyiz.)

16- Kimyanın Temel Kanunları Kimler Tarafından Bulundu :
Kütlenin Korunumu —> Lavoisier
Sabit Oranlar —> Proust
Katlı Oranlar —> Dalton
Birleşen Hacim Oranları —> Gay-Lussac

17- Aynı tür atomlardan oluşmayan bileşik çiftleri arasında katlı oranlar kanunu aranmaz.

18- Katlı oranlar kanununda iki element arasındaki oran 1 çıkarsa katlı oranlar kanunu o bileşik için geçersizdir. Kısaca basit formülleri aynı bileşiklerde katlı oran aranmaz.

19- Tepkimeye giren maddelere reaktif, oluşan ürünlere ise reaktan denir.

20- Azotun (N) yanması hariç bütün yanma olayları ekzotermiktir.

21- İki yada daha fazla maddenin birleşmesiyle ürün oluşturan tepkimelere sentez tepkimesi, bir bileşiğin parçalanarak yeni maddelere ayrılmasına analiz tepkimesi denir.

22- Turnusol kağıdı asitlerde maviden kırmızıya, bazlarda kırmızıdan maviye dönüşür.

23- Fenolftalein ayıracı asitte renksiz kalırken, bazlarda pembe bir renk alır.

24- Bir atomun elektron alarak yükseltgenme basamağını azaltması olayına indirgenme (redüksiyon) denir. (İndirgenen = Yükseltgen)

25- Bir atomun elektron vererek yükselgenme basamığını artırması olayına yükseltgenme (oksidasyon) denir. (Yükseltgenen = İndirgen)

26- Katılma polimerleşmesi için monomerler arasında ikili veya üçlü bağlar bulunması gerekir. O bağlar açılarak birleşir ve polimerleri oluşturur.

27- Gazların çözünmesi ekzotermiktir Sıcaklık arttıkça çözünürlükleri azalır.

28- Kristallendirme tek bir madde içerisinde oluyorsa sadece kristallendirme, birden fazla katının sırayla çöktürülmesi ise ayrımsal kristallendirmedir.

29- Sabunun formülünde Na var ise sert (beyaz) sabun, formülünde K var ise yumuşak (arap) sabunu ismini alır.

30- Deterjanlar içerisinde benzen bulunurduğu için doğada mikroorganizmalar tarafından parçalanamazlar bu yüzden çevre kirliliği yaratırlar.

31- Deterjanları sabunlardan ayıran bir özelliği ise sert sularda çökelti vermemesi ve iyi temizlemesidir.

32- Çamaşır sodası sodyum karbonat (Na2CO3), çamaşır suyu ise sodyum hipoklorit (NaClO) ile formülize edilir.

33- Bütün cam bileşenlerinde Si (silisyum) bulunur.

34- CaCO3 kireç taşı, CaO sönmemiş kireç, Ca(OH)2 ise sönmüş kireç olarak isimlendirilir. Bunları birbirinden ayırmak için içerisinde; suyun bileşeni olan H ve O bulunduran madde suyun söndürücü özelliğinden sönmüş olduğu aklımıza gelir. Suyu çıkarırsak o maddeden CaO yani sönmemiş kireci elde ederiz. Geriyede CaCO3 kalıyor onada kireç taşı deriz.

35- Seramik normalde su geçirgen, porselen ise su geçirmeyen yapıya sahiptir. Seramiğe sırlama yapılarak onada su geçirmez özellik kazandırılabilir.

36- Su bazlı boyalar suda inceltilir, yağlı boyalar ise tiner gibi maddeler ile inceltilir.

37- Oksijen peroksitlerinde (H2O2 , K2O2 , CaO2 gibi ) -1 değerlik alır.

38- Elektronegatiflik yukarı ve sağ yönde artmasına rağmen en düşük elektronegatif element Hidrojen (H) ‘dir.

39- Elektronegatiflikten söz açılmışken soygazların elektronegatifliği yoktur. Yani periyodik tabloda yukarı ve sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik kesinlikle artacak diye bir şey diyemeyiz. Genellikle artar diyebiliriz.

40- Asitlerle bazların tepkimeye girmesi sonucu su ve tuz oluşur fakat NH3 bazının asitlerle tepkimesi sonucu su oluşmaz.

41- Alaşımlarda parlaklık ve dayanıklılık alaşımı oluşturan metallerden daha üstündür.

42- Soygazlar doğada atomik halde bulunurlar.

43- Alkali metaller bazik özellik gösterirler.

44- B gruplarında civa hariç bütün elementler oda koşullarında katıdır.

45- Birden fazla değerliği olan belli başlı elementlerden bazıları : Fe, Cu, Co, Sn, Pb, Cr, Hg, Mn. (Adlandırma sorularında dikkatli olun. Çünkü bu elementlerin yanında değerliği belirtilmiyorsa o şık baştan yanlıştır.)

46- Hidrojen kovalent bağlı bileşiklerinde +1 değerlik alır. Ancak hidrojen formülde ilk olarak yazılabildiği gibi ikinci olarakta yazılabilir.

47- Kovalent bağlı bileşiklerde “+” yükseltgenme basamağına sahip olan atomlar ilk önce yazılır.

48- Molekülde hidrofil grup sayısı arttıkça çözünürlük artar.

49- Asit – Baz tepkimelerine su açığa çıkmazsa nötrleşme tepkimesi değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here